Your browser does not support JavaScript!
分類清單
王瑞昌
姓名:王瑞昌
職稱:軍訓教官
階級:中校
軍種:空軍
軍事基礎教育:空軍官校84年班
軍事最高學歷:空軍指參學院95年班
歷任學校:大葉大學